Берберски макаки (Macaca sylvanus)


Должина: 56 – 70 цм 
Опаш: нема 
Тежина:  10 -15  кг 
Распространестост:  Северна Африка 
Живеалиште:  Дабова шума 
Исхрана: овошје, корења , семе , лисја , безрбетници  
Статус  загрозен 

Поголемиот дел од времето го минуваат на земја . Живеат во групи од 7-8 до 40 единки каде главни се женките кои го представуваат  јадрото на групата . Имаат јаки вилици , долги песјаци  а во долниот дел  од вилицата  па долж вратот имаат кожни кесиња каде ја складираат храната . Во нив можат да сместат храна колку целиот стомак