Бурмански питон

Бурмански питон  (Python molurus)


Должина:   5 -7  м 
Тежина : до 150  кг   
Размножување : со јајца 
Распространетост: ј. Азија    
Живеалиште:  Тропски шуми , паркови 
Исхрана: Цицачи , птици  
Статус  речиси загрозен  

Познат е како индиски питон . Питонот е ноќно животно  и живее самотнички живот . Пленот го  усмртува со давење . Не е отровен ниту пак опасен за човекот . На врвот на главата има шара во облик на стрелка . Денес Бурманскиот питон е заштитен со закон .