Нилски коњ (Hippopotamus amphibious)


Должина:  2.7 – 3   м 
Опаш:  55 – 57 цм  
Тежина:  1.4 – 1.7  тон  
Распространестост:    Африка  
Живеалиште:  Савани мочуришта реки
Исхрана: растителна 
Статус  чувствителен

И покрај големината нилскиот коњ лесно плива и се движи под вода  а уште побрз е на копно дури неспицифично за животно со толку голема тежина и масивност на телото . Има кожа со тенок надворешен слој кој е многу осетлив бидејќи брзо се суши па затоа нилските коњи почесто се во/под  вода или се препокриени со слој од кал . Во кожата има жлезди кои лачат црвеникава течност која помага во влажнење н акожата и ја штитат од сонце и инфекции. Устата можат да ја отворат до 150 степени . Главна опасност му е човекот и другите нилски коњи .