Павијан  (Papio hamadryas)


Должина: 61 – 76 цм 

Опаш: 38 – 61 цм 

Тежина:  12 -21  кг 

Распространестост:  Африка и Арапски полуостров 

Живеалиште:  Савани со карпести предели 

Исхрана: овошје, корења , семе , лисја , безрбетници  

Статус  вообичаен 


Пвијаните се мајмуни кои се движат четвороношки по земја . Живеат во групи од преку 100 единки предводени од најсилниот мажјак . Кај павијаните изразен е половиот диморфизам ( морфолошка разлика помеѓу половите ) . Мажјакот се разликува по боја  и големина , има карактеристична бујна грива  и голема глава . За древните Еѓипќани овие мајмуни биле свети животни  затоа некаде се познати и како Свети мајмуни