Свинско опашест макаки (Macaca sylvanus)


Должина: 45 – 78 цм 
Опаш: 13 – 25 цм 
Тежина:  5 -14  кг 
Распространестост:  Јужна и Иасточна Азија  
Живеалиште:  Дождовни шуми 
Исхрана: овошје, семе , лисја , безрбетници  
Статус  чувствителен 

Живее во групи од 2 – 8 единки . Се движи четвороношки по земја и на дрвја  .( квадрипедија ) Името го добил по кусиот опаш кој секогаш е кренат и наликува многу на свински опаш. Ги населува непристапните дождовни шуми на Бангладеш . Камбоџа Кина Индонезија Малезија тајланд Виетнаам Индија . Постојат два подвида : Јужен и северен Макаки со свински опаш кои се разликуваат по бојата на крзното .